5 Şubat 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28904
YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE EL KONULAN
EŞYANIN TESLİMİ VE SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/6/2004 tarihli ve 25480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ