29 Aralık 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28866
YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (cc) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“aa) Zararlı organizmadan arî alan: İçerisinde belirli bir zararlı organizmanın var olmadığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak sürdürüldüğü alanı,
bb) Zararlı organizmadan arî üretim yeri: İçerisinde belirli bir zararlı organizmanın var olmadığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak belirli bir süre için sürdürüldüğü üretim yerini,”
“çç) Engelleme;
1) Zararlı organizmayı: İthal edilen bir sevkiyatın gözle muayene ya da test edilmesi sırasında zararlı organizma tespitini,
2) Sevkiyatı: İthal edilen bir sevkiyatın bitki sağlığı mevzuatına uygunsuzluğu nedeniyle reddedilmesi veya girişin kontrollü bir şekilde sağlanmasını,
dd) Giriş noktası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkenin gümrük bölgesine ilk kez getirildiği yer olup; hava yoluyla gelişte hava limanı, deniz yoluyla gelişte deniz limanı ve kara yoluyla gelişte karasal sınırın geçildiği yerde o alandan sorumlu gümrük müdürlüğünün yerini,
ee) Sevkiyat: Bir ülkeden başka bir ülkeye taşınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin gerektiğinde tek bir Bitki Sağlık Sertifikası kapsamına alınabilen (bir sevkiyat bir ya da birden fazla ticari mal ya da lottan meydana gelebilir) miktarını,”
MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6  (1) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye giriş kapıları Bakanlığın uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.
(2) Bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeden çıkış işlemleri bütün Gümrük İdarelerinden yapılabilir. Ancak alıcı ülkelerin bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda bazı ülke ve ürünler için çıkış kapıları Genel Müdürlükçe sınırlandırılabilir.
(3) Bitki sağlığı sınır kontrol noktalarının taşıması gerekli asgari şartlar Bakanlıkça yayımlanan talimatla belirlenir. Bitki sağlığı sınır kontrol noktası olarak onaylanan giriş kapılarının bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrolü için bu talimatta belirtilen asgari şartlara sahip olması gereklidir.”
MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7  (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ya da kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen ithalat başvuru formu ile müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde ihracatçı ülke resmî bitki koruma servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, gümrüğe beyan edilen uluslararası taşıma belgelerinin biri ile ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur. İthalatçılar ve bunların kanuni temsilcileri ithalat öncesi aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekir.
a) Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri elektronik bilgi sisteminde kayıt altına alınarak bir sicil numarası verilir.
b) Tüm ithalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri yakın bir zamanda gelecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ithalini, önceden ilgili müdürlüklere bildireceklerdir. Bu bildirim deniz yoluyla nakliyatta sevkiyatın gelişinden en az 24 saat önce; hava yoluyla nakliyatta sevkiyatın gelişinden en az 4 saat önce; kara yoluyla nakliyatta ise sevkiyatın gelişinden en az 12 saat önce verilmelidir. Bu bildirim ek-10’da yer alan sevkiyat bildirimi formuna uygun olarak sicil numarası eşliğinde, giriş noktasındaki müdürlüğe yapılır.
(2) İthalat kontrolü; sevkiyat veya partinin belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamada yapılır.
a) Belge kontrolü; sevkiyat veya partiye ait müracaat dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin, tam ve usulüne uygun tanzim edilip edilmediğinin ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.
b) Beyan kontrolü; müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin ithal edilmek istenen ürün ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.
c) Bitki sağlığı kontrolü; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra ithal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil araçlarının ek-1 ile ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı ve ek-4’te yer alan özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.
(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların taşınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmî kontrolleri, risk esasına göre uygun sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılır.
(4) İnspektör, ithal edilecek bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin resmî kontrolü sırasında bulduğu zararlı organizmanın ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan olup olmadığını laboratuvar testi ile teyit ettirir.
(5) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri içerdiği beyan edilmemiş sevkiyatlarda; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin varlığından kuşkulanmak için makul nedenler olduğu durumlarda, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmasını sağlamak için, bu sevkiyatlar üzerinde de resmi kontroller yapılır.”
MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlığı kontrolünün giriş noktasında yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda belge kontrolü giriş noktasında yapılarak, ülke içinde başka bir yetkili kontrol yerine transitine izin verilebilir. Bu gibi durumlarda;
a) İlk giriş noktasındaki inspektörler tarafından, ek-11’de yer alan örneğe uygun ‘Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi’ bir asıl bir suret olarak doldurulur, onaylanır ve belgenin aslı söz konusu sevkiyata eşlik eder. Bu belge okunaklı bir şekilde büyük harflerle el yazısıyla ya da elektronik ortamda doldurulur. Söz konusu belge varış noktasındaki ilgili müdürlük tarafından istenir.
b) Beyan ve bitki sağlığı kontrolleri, gümrüklü sahalarda, gümrük gözetimindeki geçici depolama yerlerinde, izolasyonu sağlanmış olması kaydıyla yedd-i emin sahalarında yapılır.
c) Nakliye sırasında yayılma riski oluşmaması için nakliyeye ilişkin hüküm Müdürlük denetiminde doldurulur ve imzalanır.
ç) Varış yerindeki kontrolden sorumlu müdürlük, beyan ve bitki sağlığı kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla Bakanlıkça talimatla belirlenen asgari koşulların yerine getirilmesini ve yeterli tesis, araç ve ekipmanın bulunması ve/veya bulundurulmasını sağlar.
d) Söz konusu sevkiyatlar için kullanılan nakil araçları ya da sevkiyatların ambalajlarının, ürünlerin uygun muayene yerlerine (antrepolar, yedd-i emin alanları ve benzeri) geldiklerinde taşınması süresince istila ya da enfeksiyona neden olmayacak ve içerikleri değişmeden kalacak bir şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Yalnızca gerekçeli hallerde ilgili müdürlük, söz konusu ürünlerin muayenenin yapılacağı onaylanmış yere nakliyeleri sırasında, istila ya da enfeksiyona sebep olmaması şartıyla, kapatılmamış ya da mühürlenmemiş sevkiyatlara izin verebilir.
e) (b) bendinde belirtilen geçici depolama ve yedd-i emin alanlarının; Gümrük Müdürlüğünün denetiminde olması, çevresi ile fiziki bağlantısının kesilmiş ve dış ortamdan izole edilmiş olması, dışarıdan zararlı organizma bulaşmasını engelleyecek şekilde önlem alınmış olması ve bu alanlara giriş ve çıkışların kontrol altında olması gerekir. İlgili Müdürlük tarafından yedd-i emin alanlarının uygunluğu kontrol edilir. Uygun olmayan yedd-i emin yerlerinin neden uygun olmadığı ve alınması gereken ilave tedbirler, Müdürlük tarafından ithalatçıya ve ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.
f) Giriş noktası ve varış noktasındaki Müdürlük ile Gümrük Müdürlükleri arasındaki ithalat yapılması planlanan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ambalaj ve bunların nakliyesine ilişkin bilgi alışverişinin, Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi’nin yazılı ya da elektronik ortam kullanılarak etkin bir şekilde yapılması sağlanır.
g) Sevkiyatın ithalatçısı varış yerindeki ilgili Müdürlüğe söz konusu ürünlerin girişini 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak önceden bildirmelidir. İthalatçı, yaptığı bildirimde herhangi bir değişiklik olması durumunda varış yerindeki ilgili Müdürlüğü bilgilendirmelidir.”
MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Resmî kontroller sonucu bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ilişkin engelleme ve bildirim
MADDE 13  (1) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin; ek-1 ve ek-2’de listelenen karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık bulunması, ek-3’te yer alması, ek-4’te belirlenen özel şartları taşımaması ya da belgelerinin eksik olması veya uygun olmaması ve eksik belgenin temin edilememesi veya belgelerdeki eksikliğin giderilememesi durumunda sevkiyat engellenir. Ürün sahibi ve ilgili gümrük müdürlüğü yazı ile bilgilendirilir. Bu ürünler; gümrük mevzuatına uygun olarak on gün içinde ihracatçı ülkeye iade edilir veya imha edilir. İmha işlemi giderleri mal sahibinden karşılanmak üzere inspektör ve gümrük teşkilatından bir memur ile mal sahibi veya temsilcisinin önünde yapılır.
(2) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin ek-1 ve ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar dışında, Ülkemizde varlığı bilinen ve mücadeleye tabi herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması durumunda zararlı organizma engellenir. Fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi ile zararlı organizmadan arındırılması mümkün ise giderleri ilgilisi tarafından karşılanmak üzere fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi yapılır. İşlem sonrası yapılan resmî kontrolde zararlı organizmalardan arî bulunması halinde ülkeye girişine izin verilir.
(3) Ülkeye girişine izin verilmeyen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait Bitki Sağlık Sertifikasının ön yüzüne kırmızı mürekkepli yazı ile “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresi yazılarak iptal edilir ve ilgilisine iade edilir. Ancak birden fazla parti ürünü temsil eden Bitki Sağlık Sertifikasında partinin bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilecek ise Bitki Sağlık Sertifikasının aslı alınarak ilgilisine, “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresini içeren tasdikli bir sureti verilir.
(4) Aşağıda belirtilen nedenlerle engellenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle ilgili olarak inspektör tarafından iki iş günü içinde ek-9’da yer alan Bildirim Formu İngilizce olarak düzenlenir ve mühürlenir, elektronik ortamda ve postayla Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından ilgili ülkeye engellemeye ilişkin bildirimde bulunulur ve giriş kapılarına bilgi verilir. Bildirim formlarında “TR İl Trafik Kodu-Yılı-Bildirim Sıra No” şeklinde referans numarası oluşturulur:
a) Herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması,
b) Ek-1 ve ek-2 listelerinde bulunan karantinaya tabi zararlı organizmalar ile bulaşık bulunması,
c) Ürüne ait belgelerde aşağıda belirtilen eksiklik ve uyumsuzlukların bulunması,
1) Bitki Sağlık Sertifikasının bulunmaması,
2) Bitki Sağlık Sertifikası üzerindeki onaylanmamış değişiklikler ve silinmeler,
3) Sahte Bitki Sağlık Sertifikaları,
4) Bitki Sağlık Sertifikasındaki eksik bilgiler.
ç) İthali yasaklanmış ürünlerin bulunması,
d) Sevkiyatın içinde kısmen yasaklanmış bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bulunması,
e) Usulüne uygun yapılmayan fümigasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin tespiti.
(5) İthal edilmek istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ek-1 ve ek-2’de yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması halinde ithaline izin verilmez ve zararlı risk analizi yapılır. Zararlı risk analizi sonuçlandırılıncaya kadar karantina tedbirleri alınır ve riskli bulunması durumunda ithaline izin verilmez.”
MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bilimsel materyal ile zararlı organizmalarıülkeye girişi ve/veya ülke içinde dolaşımı
MADDE 15  (1) Bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların ülkeye girişi ve/veya ülke içinde dolaşımı Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.”
MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin ek-5’inde yer alan 0901.11.00.00.00 Kafeini alınmamış kahve (Kavrulmamış olanlar) ve 1801.00.00.00.11 Dane kakao (ham) listeden çıkarılmıştır.
MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin ek-6’sı yürürlükten kaldırılmış, ek-3, ek-4 ve ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiş ve ek-10 ile ek-11 eklenmiştir.
MADDE 10  Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi ile değiştirilen 6 ncı maddenin birinci fıkrası 5/1/2014 tarihinde,
b) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 4, 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
c) 9 uncu maddesi ile değiştirilen ek-3 yayımı tarihinden 3 ay sonra,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ