TASFİYE TÜZÜĞÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararının                     : Tarihi: 24/11/2000 No: 2000/1724

Dayandığı Kanunun                                    : Tarihi: 27/10/1999 No: 4458

Yayımlandığı R. Gazetenin                       : Tarihi: 3/1/2001 No: 24276

Yayımlandığı Düsturun                              : Tertibi: 5, Cildi 40, S.:

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1– Bu Tüzüğün amacı, gümrüğe terkedilen, terkedilmiş sayılan, müsadere edilen veya bekletilmesi sakıncalı görülen eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Tanımlar

Madde 2– Bu Tüzükte geçen;

a) Tasfiye idaresi deyimi; Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatı,

b) Gümrük idaresi deyimi; Gümrük Müsteşarlığı merkez veya taşra teşkilatı,

c) İşletmeci kuruluş deyimi; gümrük mevzuatında öngörülen geçici depolama yeri ve/veya antrepo işleticileri,

d) Uyuşulacak bedel deyimi; piyasa koşulları da dikkate alınarak tasfiye idaresi ile alıcı kuruluşlar arasında görüşmeler yoluyla belirlenen fiyat,

e) Gümrüklenmiş değer deyimi; eşyanın Gümrük Kanununun 23-31 inci maddelerine göre hesaplanacak gümrük kıymetine gümrüklerce alınan vergi, resim ve fonların eklenmesiyle bulunacak değer,

f) Kanun deyimi; 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

anlamında kullanılmıştır.

 

Tasfiye edilecek eşya

Madde 3– Bu Tüzük hükümlerine göre tasfiye edilecek eşya aşağıda gösterilmiştir:

a) Kanunun;

1) 48 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya,

2) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya.

3) 57 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası kapsamına giren eşya,

4) 66 ncı maddesinin 5 numaralı fıkrasına göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,

5) 70inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,

6) 70 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,

7) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya,

8) 105 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre antrepolarda yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya.

9) 164 üncü maddesine göre gümrüğe terkedilen eşya.

10) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alıcısı veya göndericisi tarafından kabul edilmeyen eşya.

11) 237 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre el konulan eşya.

12) İlgili maddelerine göre, kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya.

13) İlgili maddelerinde yazılı süreleri dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da Türkiye`deki temsilcisine yapılacak yazılı tebliğata karşın, altmış gün içinde bulunduğu yerden kaldırılmayan gümrük gözetimi altında bulunan yerlere konulmuş transit eşyası.

b) 07.01.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 20.01.1993 tarihli ve 3864 sayılı Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya.

c) Gümrük idarelerine ait veya gümrük denetimindeki depo ve antrepolarda bulunan eşyadan, çürüme, bozulma ve benzeri nedenlerle ekonomik değerini tamamen yitirmiş veya sağlığa zararlı hale gelmiş eşya.

d) Henüz müsaderesi kesinleşmemiş olmakla beraber, çabuk bozulma ve telef olma tehlikelerine maruz bulunan saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan eşya.

 

Tasfiye edilecek eşyanın tesbiti

Madde 4– Tasfiye edilecek eşya için tasfiye hükümlerinin uygulanmasının gerekli hale geldiği günden başlayarak en geç on gün içinde her özet beyan için ayrı ayrı konşimento numaraları gösterilmek ve antrepo beyannameleri, ambar giriş listeleri, hasar (rezerve) tutanakları, giriş ve çıkış kayıtları ve diğer belgeler gözönünde bulundurulmak suretiyle dörder nüsha tasfiye listesi düzenlenir. Gümrük depo ve antrepoları ile özel antrepolarda bulunan eşyanın tasfiye listeleri gümrük idarelerince, bunların dışında kalan eşyanın tasfiye listeleri ise işletmeci kuruluşlarca düzenlenerek iki nüshası ilgili gümrük idaresine, bir nüshası da tasfiye idaresine gönderilir. Gümrük idaresi, işletmeci kuruluşun tasfiye listelerinin zamanında gönderilmesini sağlar.

Özet beyanı olmayan eşya için tasfiye listelerinin düzenlenmesinde, gönderme belgesi (irsaliye), ambar alındısı ve diğer tanımlayıcı belgelerden yararlanılır.

Belgesi bulunmayan eşya, işletmeci kuruluş ve gümrük idaresi elemanlarının birlikte düzenleyecekleri bir tutanakla belirlenir ve tasfiye listeleri de buna göre düzenlenir.

Gümrük idaresi, tasfiye listelerinin kendisine gelmesine kadar geçen süreyi de dikkate alarak tasfiye listeleri içeriği eşyayı bulunduğu yerde görerek düzenleyeceği tesbit ve tahakkuk belgelerini, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde tasfiye idaresine göndermekle yükümlüdür.

Tasfiye idaresi belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde tasfiyelik eşyayı teslim alacaktır. Ancak taşınması güç, masraflı ve hacimce büyük olan eşya öncelikle bulundukları yerde altmış gün içinde tasfiyeye tabi tutulur. Bu sürede tasfiye edilemeyen eşya tasfiye idaresince teslim alınır. İmhalık hale gelmiş olan eşya tasfiye idaresince teslim alınmaz.

 

Tasfiye yolları

Madde 5– 3 üncü maddede belirtilen eşya;

a) İhale yoluyla satış,

b) Yeniden ihraç amaçlı satış,

c) Perakende satılmak,

d) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek,

e) İmha,

suretiyle tasfiyeye tabi tutulur.

Yukarıda ayırıma tabi tutulan eşyadan;

1) Yolcu eşyası ile müsaderesi kesinleşen kaçak eşya ve bekleme sürelerinin geçmesi nedeniyle tasfiyelik hale gelen eşya, satışa sunulmadan 7 nci madde hükümlerine göre tahsis yoluyla,

2) Satışa çıkarılması veya tahsisi uygun görülmeyen eşya ile satışa çıkarılıp alıcısı çıkmayan veya hurda ve ilk madde haline gelen eşya, çalışma alanı bakımından bu eşyayı değerlendirebilecek kamu kurum ve kuruluşlarına 7 ve 22 nci maddelere göre satılarak veya bedelsiz verilerek,

3) Tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda tasfiyelik hale gelen her türlü eşya ilgili idarelere veya yetkili birimlere bedelsiz verilerek,

4) Ekonomik değerini tamamen yitiren eşya 23-25 inci maddelere göre imha edilerek,

tasfiye olunur.

Yukarıdaki 1-4 numaralı bentler dışında kalan eşya 8-21 inci maddelere göre satış suretiyle tasfiye olunur.

Perakende satılan, bedelsiz verilen veya imha edilen eşya için ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret ödenmez. Diğer yollarla tasfiye edilen eşyanın ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücretleri, satışta bulduğu değerin yüzde onbeşini geçemez.

 

Eşya bedelinin tesbiti

Madde 6– Tasfiye edilebilir hale gelen eşyanın bedelinin tesbitinde aşağıda belirtilen hususlar uygulanır:

a) Tasfiye edilebilir hale gelmiş olan eşyanın bedelinin tesbitinde gümrüklenmiş değeri esas alınır. Vergi, resim ve fonların hesabında gümrük beyannamesi verilmiş ise bunların tescil edildiği, aksi halde tespit ve tahakkuk belgesinin gümrükçe tanzim ve tescil edildiği tarihteki oranlar esas alınır.

Çıkış eşyasının bedelinin tesbitinde FOB değer esas alınır.

Tasfiye idaresince yapılan masraflar yukarıdaki değerlere ilave edilir.

b) Müsaderesi kesinleşen kaçak eşyanın bedelinin tesbitinde, mahkemece belirlenen bir bedel var ise bu değer, değer belirlenmemiş ise Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasındaki gümrüklenmiş değer, yoksa rayiç değer esas alınır. Ancak, mahkemece tespit edilen değer, rayiç değerin altında ise eşyanın satışa esas bedeli bu değere yükseltilir. Müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşyanın satışa esas bedeli gümrük idaresince tespit edilir.

c) Perakende satılacak eşyanın satış bedeli, serbest piyasa koşulları gözönünde bulundurularak tasfiye idaresince belirlenir.

d) Yokedilecek eşyanın nitelik ve nicelikleri ile değeri, istatistik bilgilerine esas olmak üzere kayıtlara geçilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Özel Kanunla Kurulmuş Vakıf ve Derneklere Tahsis Yoluyla Tasfiye

 

Tahsise ilişkin esas ve usuller

Madde 7– Tasfiye edilecek eşyanın tahsisine ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe terkedilen veya terkedilmiş sayılan eşya, müsaderesi kesinleşen kaçak eşya, bekleme sürelerinin geçmesi nedeniyle tasfiyelik hale gelen eşya ile ithalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi eşya, gümrüklenmiş değer ile eşya için yapılmış giderler, ardiye ücreti ve kanunlardan kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ayrıca alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilebilir.

b) (a) bendindeki eşya, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun kapsamında bulunan büyükşehir ve ilçe belediyelerine CIF kıymetinin yüzde onu karşılığında satılabilir. Bu durumda, satılan eşyanın ardiye ücreti ile işletmeci kuruluşca yapılan diğer giderleri ayrıca alınır.

c) Yapılması, satılması ve ülkeye sokulması yasaklanmış eşya, ilgisine göre genel ve katma bütçeli dairelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 6 ncı maddedeki esaslar dikkate alınmaksızın, uyuşulacak bedel üzerinden verilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca alınmayan eşya hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

Yukarıdaki bentlere göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklerin tahsis istemleri Maliye Bakanlığınca değerlendirilir. Uygun görülen tahsis istemleri ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eşyanın teslim alınması zorunludur. Teslim edilen eşya geri alınmaz. Süresi içerisinde teslim alınmayan eşya, tahsisi kaldırılarak tasfiye edilir.

Teslimi yapan idare, eşyanın cins, miktar ve bedelini gösteren teslim fişinin bir örneğini tasfiye idaresine, bir örneğini de ilgili kuruluşa gönderir. İlgili kuruluş teslim aldığı eşyayı ayniyat kayıtlarına geçirir ve düzenlediği ayniyat makbuzunun bir örneğini tasfiye idaresine gönderir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Yoluyla Tasfiye

 

Satışla görevli kuruluşlar

Madde 8– Tasfiye edilecek eşyanın satışıyla tasfiye idaresi görevlidir.

Hangi eşyanın perakende, hangi eşyanın ihale yoluyla satılacağı tasfiye idaresince belirlenir.

 

Yeniden ihraç amaçlı satış

Madde 9– Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilecek eşyayı gümrük idaresi belirler.

İthalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi eşya, aşağıdaki esaslara göre yeniden ihraç amacıyla satılabilir:

a) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten sonra, bu hükümden yararlanmak isteyen eşya sahibi, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurarak sözkonusu eşyanın yeniden ihraç amaçlı satışını isteyebilir. Bu istek en geç izleyen iş günü içinde tasfiye idaresine bildirilir.

b) Gümrük idaresinin bildirimi üzerine, tasfiye idaresi, eşyanın tesbit ve tahakkuk belgesinde belirtilen CIF bedelinin yüzde biri ve ayrıca hizmet karşılığı alacaklar ile yapılmış giderleri on gün içinde ödenmesi için eşya sahibine imzası alınmak suretiyle bildirir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderir. Yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Bedelin yatırıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde eşya gümrük idaresinin denetiminde yurtdışına çıkarılır.

c) Eşya sahibi tarafından bu hak kullanılmadığı takdirde, tasfiye idaresince ihale şartnamesinin özel hükümler bölümünde belirtilecek koşullarla ve CIF bedeli satışa esas bedel kabul edilerek, eşya ihraç amacıyla 11-21 inci maddelere göre satılır.

d) Yukarıda öngörülen koşullarda satışı yapılamayan eşya, 7 nci veya 22 nci madde gereğince tasfiye edilir.

Sahibi yurt dışında bulunan eşya hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ancak, sahibi yurt dışında olup da ithalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi olmayan eşya yurt içinde 10-21 inci maddelere göre satılabilir.

 

Perakende satışlar

Madde 10– Perakende satılacak eşyanın satış yeri, satış usul ve esasları tasfiye idaresince belirlenir.

 

İhale yoluyla satış ve satışın duyurulması

Madde 11– İhale yoluyla yapılacak satışlar, bir başkan ile en az iki üyeden oluşan satış komisyonu tarafından yürütülür.

İhale yoluyla yapılacak satışlar, satış tarihinden en az on gün önce Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Ayrıca satış ilanları, satış listeleriyle birlikte ilgili gümrük idaresi ve satışı yapan idarenin ilan tahtasına herkesin görebileceği biçimde, satış tarihinden en az on gün önce asılır ve varsa mahalli araçlarla duyurulur.

Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı ve külfetli veya tehlikeli olan eşya için yukarıda belirtilen süreler bir güne kadar indirilebilir.

18 inci madde kapsamında olan, Maliye Bakanlığınca belirlenen eşya ve parasal limitleri aşmayan eşya satışlarının ilanında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Satış ilanlarında aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur:

a) Satışın konusu, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl alınacağı,

c) Artırmanın tarihi, saati ve usulü,

d) Satışa katılacaklardan istenilecek belgeler,

e) Satışa esas bedel veya çok sayıda eşya satışlarında en az ve en çok satışa esas bedel,

f) Güvence miktarı.

Hangi satışların kapalı teklif usulüyle yapılacağı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

 

Satışlara katılacaklardan istenilecek belgeler

Madde 12– İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacakların, kimliklerini belirlemeye yarayan, iş veya ikamet adreslerini gösteren ve güvence aranan hallerde güvencenin yatırıldığını belirten belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. İş veya ikamet adreslerini gösterir belgenin satış tarihinden önceki altı ay içinde alınmış olması gerekir.

Başkası adına vekil olarak satışa katılanlardan ayrıca noterden onaylı vekaletname örneği istenir. Satışın vekile yapılması halinde vekaletnamenin bir örneği dosyasında saklanır.

Satış yerine giriş usul ve esaslarıyla alınan belgelerin geri verilme biçimi, Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

 

Eşyanın görülmesi

Madde 13– İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, idareden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. Tasfiye idaresince, eşyanın niteliğinde ve miktarında önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde, bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir.

 

Güvence

Madde 14– İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, satışın yapılacağı tarihten önceki iş günü vezne kapanış saati bitimine kadar satılacak eşyanın satışa esas bedelinin en az yüzde beşi oranında, aşağıda kabul edilecek değerler güvence olarak alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Hazine Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri veya Hazine kefaletini haiz tahviller,

d) Bütçe kanunlarına konulan özel hükümler gereğince Devlet ihalelerinde teminat olarak kabul edilen diğer değerler.

Güvence tutarı, şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla, ilgilinin isteği üzerine geri verilir veya borcuna mahsup edilir. Satış bedelinin takside bağlandığı hallerde taksit tutarlarıyla faizleri için yeterli teminat gösterilmesi ve eşyanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ve ilgilinin isteği üzerine güvence tutarı geri verilir veya taksit borcuna mahsup olunur.

Güvence, eşyanın satışında bulduğu bedel üzerinden öngörülen orana göre tamamlanır. Güvencenin artırma sırasında tamamlanmaması halinde isteklinin güvencesi döner sermayeye irat kaydedilerek istekli artırma salonundan çıkarılır ve ihaleye bir önceki teklif sahibinin teklifi üzerinden devam edilir. Bu hüküm, kapalı teklif usulü ile yapılan satışlarda uygulanmaz.

 

İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulacak kurallar

Madde 15– İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir:

a) Açık artırmada;

1) Açık artırma satış komisyonu başkanı tarafından açılır. 12 nci maddede belirtilen belgelerle ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satışa başlanır.

2) Açık artırmaya katılacaklarla görevliler dışındakiler satış yerine giremezler. Maliye müfettişleri ile görevlendirilen tasfiye idaresi elemanları artırmayı izleyebilirler.

3) Satış, görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.

4) Artırma sonucu düzenlenen satış kağıdı komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmadan önce 19 uncu maddenin (b) bendine uygun başka teklif olup olmadığı sorulur. Teklif veren çıkarsa ihaleye devam olunur.

5) Satış komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satış komisyonu kararı kesindir.

6) Artırma sırasında satıştan en son çekilenin adı, soyadı ve adresi ile sürdüğü pey satış kağıdına yazılarak ilgilinin imzası alınır.

7) İhalelerde hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler, isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunanlar veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar, artırma üzerinde kaldığı halde satış kağıdını imzalamaktan çekinenler ve güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürenler komisyon kararıyla satış yerinden derhal uzaklaştırılır.

Ayrıca Devlet İhale Kanunu gereğince fiil ve davranışların özelliklerine göre Maliye Bakanlığı tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu karar Resmi Gazetede ilan edilir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar yasaklı oldukları süre içinde tasfiye idaresince ve diğer idarelerce yapılacak ihalelere müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzelkişilere de aynı müeyyide uygulanır.

İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, tahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8) Tasfiye idaresinde görevli olanlarla bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile bunların ticari ortakları artırmalara katılamazlar.

b) Kapalı teklif usulüyle yapılan artırmalarda (a) bendinin üç numaralı alt bendi dışında kalan hükümlerine ve aşağıdaki kurallara uyulur.

1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olacak adresi açıkca yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf güvenceye ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

2) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve güvencenin tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile güvencesi usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur bunlar ihaleye katılamazlar.

4) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılamayacaklar ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırasıyla açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya (b) bendinin 1 numaralı alt bendi hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

5) Verilen tekliflere ait satış kağıdı komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmadan önce 19 uncu maddenin (b) bendine uygun başka teklif olup olmadığı ihalede hazır bulunan isteklilere sorulur. Teklif veren çıkarsa açık artırma suretiyle ihaleye devam edilir. Verilen tekliflerin aynı olması ve artırmaya devam edilmemesi halinde ad çekmek suretiyle satış gerçekleştirilir.

c) Açık artırma ve kapalı teklif usulüyle yapılacak satışlarda bu Tüzük hükümleri ve mevzuata uygun olarak idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Şartnameler sözleşme yerine geçer.

 

Satışın tamamlanması

Madde 16– Artırma sonunda eşya, en yüksek bedeli verene satılır. Satış, komisyon kararının alıcıya duyurulması ve alıcının satış kağıdını imzalamasıyla tamamlanır.

Satışa sunularak teklif verilen müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşyanın sahip ve/veya taşıyıcılarının rüçhan hakkını kullanmaması halinde, satışta bulduğu değer üzerinden ilgili kamu  kuruluşlarına önerilebilir.

 

Satış bedelinin taksitlendirilmesi

Madde 17- Eşyanın satışta bulunduğu değerin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarı aşması halinde, alıcıların yazılı talebi üzerine güvence gösterilmek ve 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınmak suretiyle bu bedel en çok oniki taksitte ödenebilir. Taksitlendirmenin esas ve usulleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Vergi, resim, harç ve diğer giderler peşin olarak alınır.

 

Bekletilmeyecek eşyanın satışı

Madde 18- Bekletilmeyecek eşyanın tasfiyesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Çabuk bozulma, telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşya, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş dernek ve vakıflara uyuşulacak bedel üzerinden satılır. Satın alınmayanlar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılır. Alıcısı çıkmayan eşya hakkında 22 veya 25 inci madde hükümleri uygulanır.

Henüz bekleme süresini doldurmamış eşyanın satışından önce, sahip veya taşıyıcılarına gümrük idaresince eşyanın satılacağı yazılı olarak bildirilir. İstemeleri halinde, eşyanın bulunduğu yerden kaldırılması için kendilerine gümrük idaresince beş güne kadar süre verilebilir.

b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi ve 48 inci maddesine göre teslim alınan eşyadan, çabuk bozulma, telef olma tehlikesine maruz bulunan, saklanması masraflı, külfetli ve tehlikeli olan müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşya, satışa çıkarılmadan önce ilgili mahkemeden suç kanıtı olarak saklanmasının gerekli olup olmadığı sorularak:

1) Öncelikle satış yöntemiyle tasfiye edilir. Eşyanın satışta bulduğu değer üzerinden satışın tamamlanmasını müteakip sahiplerinin yedi gün içerisinde satın alma hakkı vardır.

2) Yukarıdaki 1 numaralı alt bent uyarınca satılamayan eşya satışta bulduğu değer üzerinden ilgili kamu kuruluşlarına önerilir. İstemlerini halinde bu kuruluşlara satılır. Bu durumda da satılamayan eşya, uyuşulacak bedel üzerinden kamu kuruluşlarına verilir.

3) Canlı hayvanlar, satışa çıkarılmadan kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf veya derneklere uyuşulacak bedel üzerinden satılabilir.

1, 2 ve 3 numaralı alt bentler uyarınca yapılan satıştan elde edilen tutar Hazine emanetine alınır. Yargılamanın sahip ve/veya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış bedeli satış tarihi esas alınarak bu tarihe en yakın günde gerçekleştirilen Devlet Tahvili ihalesinde oluşan yıllık faiz oranları ortalaması üzerinden her yıl için yeniden hesaplanan tutarlar ile birlikte hak sahibine ödenir.

Hak sahibinden, yargı kararının kesinleştiği tarihe kadar olan tahmil-tahliye, ardiye ve ilan ücreti alınmaz ve bu tür eşyayı muhafaza eden kamu kurum ve kuruluşlarına tasfiye idaresince bir ödemede bulunulmaz.

 

Satışla ilgili kurallar

Madde 19– İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:

a) Alıcı, satıştan sonra satışın iptalini isteyemez.

b) Satışın tamamlanmasından önce eşyaya ihale sonunda verilen uygun teklifin en az yüzde onbeşi fazlasıyla istekli çıkarsa ihaleye devam olunur.

c) İhale yoluyla yapılacak satışlarda, satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde satış bedelinin yatırılması zorunludur. Karar pulu, tellaliye ücreti ve ilan gideri ihale günü alıcı tarafından ödenir.

Bu süre içinde bedel yatırılmaz ise satış iptal edilerek güvence irat kaydedilir ve eşya yeniden satışa çıkarılır.

Yeniden yapılan satışta eşyanın satış bedelinin önceki satış bedelinden az olması halinde iki bedel arasındaki fark ve yeni satış tarihine kadar (f) bendine göre alınması gerekli ücretler ile ilk satışta yatırılmamış olması halinde iptal edilen satışa ilişkin karar pulu, tellaliye ve ilan giderlerini ilk alıcı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu halde, altmış günden fazla ardiye ücreti alınamaz.

d) Satış bedelinin yatırıldığı günü izleyen on gün içinde alıcı tarafından götürülmeyen eşya alıcının nam ve hesabına satışa çıkarılır. Eşyanın satışta bulunduğu değerden (f) bendine göre hesaplanacak ücretler düşüldükten sonra artan bedel ilk alıcısı adına emanete alınır. Emanete alınan para bir yıl içinde alıcısı tarafından alınmadığı takdirde Hazineye irat kaydedilir.

e) Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşya için (c) bendinde belirtilen süre iki gün, (d) bendinde belirtilen süre üç gündür.

f) Satışın tamamlanmasından sonraki ardiye ve diğer hizmetler karşılığı alınması gerekli ücretler alıcıya aittir.

g) İhale usulüyle yapılan satışlarda sürülen pey, eşyanın satışa esas bedelini bulmaz ise, eşya en az üç gün sonra ikinci kez satışa çıkarılır. İkinci satışta sürülen pey, satışa esas bedelin yüzde yetmişbeşini bulursa eşya satılır, bulmaz ise en az üç gün sonra üçüncü defa tekrar satışa çıkarılır. Üçüncü satışta sürülen pey, ilk satışa esas bedelin yüzde ellisini bulursa eşya satılır, bulmaz ise bu satışta bulduğu değer üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere verilebileceği gibi tasfiye idaresinin onayı ile en yüksek teklifi verene de satılabilir. Tasfiye idaresi satışı onaylanmayan eşyayı aynı satış koşuluyla satmaya veya 22 nci madde hükmüne göre işleme tabi tutmaya yetkilidir.

Çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşya için bu bentteki süreler bir güne kadar indirilebilir.

h) Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan ve bölünmesi mümkün bulunan eşya, gruplar halinde satılabilir.

i) Sayı, ağırlık, uzunluk ve hacim esası üzerinden yapılan satışlarda eşyanın tesliminde eksiklik veya fazlalık görülür ise, fazlalıkların bedeli alınır, eksikliklerin bedeli geri verilir.

j) (g) bendi hükmü uyarınca yapılan satışlarda alıcısı çıkmayan eşya hakkında 22 nci maddeye göre işlem yapılır.

k) Yüzde altmış ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir ve hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.

l) Yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulacak eşya, şartname eki listenin özel hükümler bölümünde ayrıca belirtilir.

 

Satış bedelinin dağıtımı

Madde 20– Satış bedelinin dağıtımı aşağıda gösterilmiştir:

a) 3 üncü maddenin (a) bendinin (2), (5), (6), (7), (12) ve (13) numaralı alt bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden;

1) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar,

2) İthalat vergileri,

3) Satış için yapılmış masraflar,

4) Para cezaları,

5) 16.5.1984 günlü ve 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen işletme geliri.

Ayrıldıktan sonra varsa artan para hak sahiplerine dağıtılır. Satış bedeli alacakların tamamını karşılamaz ise alacaklar oranına göre dağıtım yapılır.

Bu dağıtımdan sonra para kalırsa eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Hazineye irat kaydedilir.

b) 3 üncü maddenin (b) ve (d) bentlerine göre satılan eşyanın satış bedelinden, bu maddenin (a) bendi hükümlerine göre yapılan dağıtımdan sonra artan ve emanete alınan para var ise bu miktar, eşya ile ilgili dava sonucuna göre Hazineye irat kaydedilir veya sahibine ödenir.

c) 3 üncü maddenin (a) bendinin (1), (3), (4), (8), (9), (10) ve (11) numaralı alt bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden bu maddenin (a) bendi hükümlerine göre yapılan dağıtımdan sonra artan para doğrudan Hazineye irat kaydedilir.

d) 7 nci maddenin (a) ve (b) bentlerine göre tahsis yoluyla gerçekleştirilen tasfiye ile ihale yoluyla gerçekleştirilen tasfiyede, eşyayı muhafaza eden kişi ve kuruluşların ardiye, yükleme, boşaltma, taşıma, hamallık ve diğer hizmetler karşılığı alacakları ve giderleri, tahsis edilen veya satışı yapılan kişi ve kuruluşlarca 6 ncı madde hükümleri çerçevesinde satışa esas bedele dahil edilmişse bu miktar üzerinden, fiyata dahil edilmemişse tahsis edilen veya satışı yapılan kişi ve kuruluşlarca ilgilisine ayrıca ödenir. 4 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen süre içinde bulundukları yerlerde tasfiye edilemeyerek tasfiye ambarlarına nakledilen ve tahsis ya da ihale yoluyla satışı yapılan eşyanın ardiye ücreti, ilgili işletmeci kuruluşların depo ve antrepolarında geçen süre dikkate alınmak suretiyle tahsil edilen miktar paylaştırılır ve satış tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.

e) 22 nci madde uyarınca bedelsiz verilen eşya ile 25 inci maddeye göre yokedilen eşya sahiplerine ve bu eşyayı muhafaza eden kişi ve kuruluşlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Teslim fişi

Madde 21– Satılan eşyanın tesliminde, miktarını, niteliklerini ve bedelini belirten bir teslim fişi veya ilgili mevzuat uyarınca bu fiş yerine geçen bir belge düzenlenir. Teslim fişleri veya bunun yerine geçen belgeler ilgili idarelerce saklanır.

Perakende satışa sunulan eşya, kullanılmış tamir edilmiş veya ayıplı ise üzerine veya ambalajına alıcının kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Bu durum, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir. Ayrıca, 4077 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne göre sanayi mallarından ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanılmasına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle birlikte satılması zorunluluğu tasfiye edilen eşya için uygulanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satılamayan veya Tahsis Edilemeyen Eşyanın Tasfiyesi

 

Özel yolla tasfiye

Madde 22– Bu Tüzük hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulan her türlü eşyadan;

a) Tekel altında bulunanlar, satışa çıkarılmadan doğrudan ilgili kamu kuruluşlarına uyuşulacak bedel üzerinden,

b) Satışa çıkarılıp da alıcısı çıkmayanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere parasız,

c) Bekleme süresini doldurmuş yolcu eşyasıyla müsaderesi kesinleşen kaçak eşya ve sahip veya taşıyıcıları tarafından gümrüğe terkedilmiş olanlardan satışa çıkarılması, tahsisi uygun görülmeyenler veya ithalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi eşya, çalışma alanı bakımından bu eşyayı kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına parasız,

d) Hurda ve ilk madde haline geldiği tesbit olunanlar, çalışma alanı bakımından bu eşyayı kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere, bunlar almadığı takdirde gerçek veya özel hukuk tüzelkişilerine hurda ve ilk madde kıymeti üzerinden,

verilebilir.

Hurda ve ilk madde haline gelen ve bu madde hükümlerine göre satılamayan eşya kamu kurum ve kuruluşları veya özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz verilir. Bu kuruluşlarca alınmayan eşya hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

Müsaderesi kesinleşmemiş ve bu madde hükümlerine göre teslim edilmiş eşyanın sahibine davanın beraatle sonuçlanması halinde beyanname veya tahakkuk belgesinin tescil edildiği veya olaya el konulduğu tarihteki CIF kıymetinden teslim alma tarihi itibariyle hasar, fire, zayiat ve ekonomik değer kayıplarıyla ardiye ve benzeri giderler düşüldükten sonra kalan miktar, eşyayı teslim alan kuruluş tarafından ödenir. Bu eşya için başka kişi ve kuruluşlarca yapılmış ardiye ve diğer gider ve alacaklar, eşyayı teslim alan kuruluşça teslim alınmasından sonra CIF kıymetinden düşülerek ilgililere ödenir.

Bu madde hükümlerine göre bedelsiz verilen veya yokedilen eşya için sahibine ödeme yapılmaz.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz verilen eşyanın tesliminde bir teslim fişi düzenlenir. Eşya bir ay içinde teslim alınarak ayniyet kayıtlarına geçirilir ve düzenlenen ayniyat alındısının bir örneği onbeş gün içinde tasfiye idaresine gönderilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yoketme Yoluyla Tasfiye

 

Yokedilecek eşyanın belirlenmesi

Madde 23– Gümrüğün denetimindeki geçici depolama yeri ile antrepolarda ekonomik değerini yitiren veya sağlığa zararlı olduğu usulüne uygun olarak tespit edilen eşya, bu yerlerden sorumlu memurlar tarafından bir yazıyla aynı gün içinde ilgili gümrük idaresine bildirilir. Bu durum gümrük idarelerince eşya sahibine de bildirilir.

 

Eşyanın yokedilmesine karar verilmesi

Madde 24– Yokedilmesi önerilen eşyanın durumu, yoketme komisyonunca incelenir. Bu komisyon gümrük idaresince; bir başkan, muayene memuru, ambar memuru, işletmeci kuruluş görevlisi ile varsa gümrük kimyagerinden oluşturulur. İdare bünyesinde muayene memuru yoksa, durumun bağlı bulunulan gümrük başmüdürlüğüne bildirilmesi üzerine başmüdürlükçe görevlendirilenler komisyona katılır. Ancak eşyanın tesbitinde teknik bilgi ve uzmanlık gerektirir bir durum görülürse ilgili kamu kuruluşlarından yararlanılır. Bu kuruluşlar gerekli yardımı yapmak zorundadırlar. Bunların da katılmasıyla oluşacak komisyon, eşyanın yokedilip edilmeyeceğine karar verir.

Yokedilmesine karar verilen eşyadan;

a) Müsaderesi kesinleşmemiş kaçak eşyanın ilgili mahkemeden suç kanıtı olarak saklanmasının gerekli olup olmadığı sorulur.

b) Bekleme süresini doldurmamış eşyanın sahiplerine yazılı olarak bilgi verilir.

Tasfiye işletme bölge müdürlüklerine ait tasfiye ambarlarında bulunan yokedilecek eşya için yoketme komisyonları ise bölge müdürlüklerince belirlenir.

Bu işlemlerden sonra eşyanın yokedilmesine ilişkin komisyon kararları ilgili genel müdürlüğün veya genel müdürlüğün belirlediği çerçevede taşra teşkilatı yönetim birimlerinin onayına sunulur.

 

Eşyanın yokedilmesi

Madde 25– Yoketme kararı onaylandığı takdirde eşya, kararı alan komisyonca yokedilir. Komisyon üyelerinden katılamayanlar var ise aynı nitelikte başka bir görevlinin yoketme işlemine katılması sağlanır.

Eşya, nitelik ve özelliklerine göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde yakılmak, denize atılmak, gömülmek, kimyasal maddeler eklenerek bozulmak, suda eritilerek dökülmek veya kamu kuruluşlarına ait fabrikaların ocaklarında yakılmak gibi eşyanın tamamen değersiz veya yararlanılamaz hale sokulması suretiyle yokedilir.

Yoketme sırasında, belediye ve sağlık kuruluşlarına bilgi verilerek çevre sağlığı yönünden gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Yoketme giderleri eşya sahibinden alınır. Yokedilmesine karar verilen tasfiyelik eşya ile sahipsiz eşyanın yoketme giderleri ise eşyayı muhafaza eden işletmeci kuruluş tarafından karşılanır.

Yoketme tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, yoketmeyi gerçekleştiren idarelerce saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması

Madde 26– Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin esaslar aşağıda belirlenmiştir:

a) İthalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi olan eşya hariç, Kanunun 178 inci maddesinin (a) bendine göre ihaleye çıkarılan eşyanın beyan sahibi, ihale ilanının yayımlandığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurarak sözkonusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasını isteyebilir. Ancak bu talebin kabulü, söz konusu eşyaya ait tüm ithalat vergileri, cezalar, ambarlama ve elleçleme giderleri ile diğer giderlerin beyan sahibi tarafından üstlenilmesine bağlıdır.

Bu istek bir gün içinde tasfiye idaresine iletilir. İstek sahibinin talebi, onbeş gün içinde değerlendirilerek sonucu kendisine bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde gümrük işlemleri otuz gün içinde tamamlanır. İstek konusu eşya bir bütün olup parçalanamaz. İstek sahibi bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmez ise eşya tasfiye edilir. İstek sahibi aynı eşya için bu maddeye istinaden yeniden hak talebinde bulunamaz.

b) Kanunun 178 inci maddesinin (c) bendine göre tasfiyeye tabi eşyanın perakende satışına karar verildikten sonra beyan sahibi yukarıdaki (a) bendine göre talepte bulunamaz.

c) Kanunun 177 nci maddesinin 1 numaralı bendinin (h) ve (l) alt bentleri ile 2 numaralı bendinde belirtilen eşya için yukarıdaki (a) bendi hükümleri uygulanmaz.

 

Zorlayıcı nedenler ve beklenmeyen haller

Madde 27– Kanunda öngörülen süreler dışında bu Tüzükte yer alan sürelerle ilgili olarak zorlayıcı nedenler ile beklenmeyen haller dikkate alınarak tasfiye ve gümrük idarelerince en çok on güne kadar ek süre verilebilir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 28– Bakanlar Kurulunun 10.11.1983 tarihli ve 83/7385 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan "Gümrüğe Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1– Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihe kadar ambar ve sundurmalarda bulunan tasfiye edilebilir hale gelmiş ve satış işlemlerine başlanılmış eşya hakkında Bakanlar Kurulunun 10.11.1983 tarihli ve 83/7385 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 29– Kanunun 178 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 30– Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ