T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 12765636.161.02.03.02[2014]

Konu: Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 

31.12.2013

GENELGE

(2013/58)

İlgi:16.01.2013 tarihli 2013/2 sayılı Genelge.

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2014 yılı ''Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ve ''Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları'' ekte yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

EK:Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2014

HİZMET KODU

HİZMET KONUSU

2014 (TL)

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME)

 

İHR-1

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara, Hava 95      Deniz 125

İHR-2

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)

185

İHR-3

ATA Karneli işlem

185

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

125

İHR-5

İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç)

250

İHR-6

İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura  Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir.

125

İHR-7

Dökme Eşya İhracaat İşlemleri

375

İHR-8

Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

30

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ  (BEHER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )

155 / 135

İTH-2

İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

215

İTH-3

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca)

100

İTH-4

Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri

590

İTH-5

Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri

465

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi

250

İTH-7

ATA Karneli işlem

185

İTH-8

Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat

215

İTH-9

Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

375

İTH-10

İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir)

225

İTH-11

Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı)

100

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

155

İTH-13

Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 

 

a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 

 

b)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 

 

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 

 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 

 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla  olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde  ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b

60

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri

185

TR-2

Özet beyan

50

TR-3

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

50

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

60

ANT-2

Antrepoda / Geçici Depolama yerinde eşya devri

170

ANT-3

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

50

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

60

ÖZ-1

Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher teminat için)

40

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için

100

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri

75

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

125

DAN-1-1

Takip eden her saat için

60

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

310

DAN-2-1

Takip eden her saat için

125

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

310

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)

625

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ