12 Şubat 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28911
TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)
(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)
(SERİ NO: 6)
MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin ek-55’inde yer alan form ile gümrük müdürlüğüne yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek’i yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ