28 Şubat 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28927
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1  16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1  (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Ton*)
0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda) 4.550 (1)
0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 2.500
0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda) 4.550 (1)
0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar 2.500
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 3.000
 

Ton: Brüt Ağırlık
(1) Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır.”              
 
MADDE 2  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.”
MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

ON-EL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ