YÖNETMELİK
Enerji Piyasası D zenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS Y NETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR Y NETMELİK
 
        MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resm Gazete de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
         İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satacak
kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri i in kendi adlarına aldıkları İşyeri A ma ve alışma Ruhsatını veya s z konusu İşyeri A ma ve alışma Ruhsatına ve uygun t rde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir yıl s reli depolama veya ikmal hizmeti alım s zleşmesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resm Gazete de
yayımlanan Heliport Yapım veİşletim Y netmeliği (SHY-14B) uyarınca b y k heliportlara ilişkin olarak kendi
adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatını Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletmek
zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin s resi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alım s zleşmesinin s resini aşamaz. Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak i in bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti
alım s zleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda en ok kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir.
ten fazla kişiyle s zleşme yapmış lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en ok kişinin ismini, diğer depolama veya ikmal hizmeti s zleşmelerinin feshedildiğine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun şekilde
bildirilmeyenlerin jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletme talepleri reddedilir.
MADDE 2 Bu Y netmelik yayımı tarihinde y r rl ğe girer.
MADDE 3 Bu Y netmelik h k mlerini Enerji Piyasası D zenleme Kurulu Başkanı yürütür.