T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605 - 106.05

Konu :Tek Pencere Sistemi

GENELGE (2014/01) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sistemine geçilmesine yönelik çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Sistemin, gümrük beyannamesi ekinde aranacak olan izin, onay ve belgelerin ilgili kurum tarafından Bakanlığımıza elektronik ortamda gönderilerek doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılması ve takibinin sağlanmasına yönelik “e-belge” aşamasına ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dökümanlar" alanında beyan edilen, T.C. Şeker Kurumu tarafından, 02/07/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında düzenlenen uygunluk belgeleri ile; 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen ihraç ön izin belgelerinin, Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir. 1- T.C. Şeker Kurumu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0760 belge kodlu uygunluk belgeleri ile 0735 belge kodlu ihraç ön izin belgeleri Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir. 2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (örn: Referans No: 13950889730760000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir. 3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler T.C. Şeker Kurumu tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

ONEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

 
 
Kullanıcı:  
Şifre: